۱۳۹۱ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

دانلود تولبار جنبش سبز ایران
با امید به فردایی روشن و رویایی سرشار از عبور، تمام همتمان را سبز کردیم تا به دروغ و تزویر نه بزرگی بگوئیم، اما مافیای قدرت و ثروت حضور پر شورمان را برنتابید و ناشیانه به تقلب متوسل شد و گستاخانه تحقیرمان نمود و وحشیانه اعتراض آراممان را به خاک و خون کشید و آزادمردان و شیرزنانمان را به زندانها و بازجویان و شکنجه گران قرون وسطائی سپرد تا به خیال خام خود ما را از ادامه مسیر سبزمان منصرف کنند.استراتژی اصلی تیم سازنده تولبار جنبش سبز، گسترش آگاهی هاست
غافل از آنکه این جنبش مقدس سر بازایستادن ندارد، زیرا درد ما درد جاه و مقام نیست. ما ایران را آباد و آزاد میخواهیم. اقتصادی شکوفا و رو به تکامل میخواهیم. از بیکاری و فقر و فساد و اعتیاد بیزاریم و ریشه همه آنها را در بی کفایتی مسئولان حکومتی می دانیم.
استراتژی اصلی تیم سازنده تولبار جنبش سبز، گسترش آگاهی ها از طریق تسهیل دریافت اخبار و منابع مرتبط با جنبش سبز بنا شده است.
بیش از سه سال است که مجدانه در این مسیر گام برمیداریم و با ارائه راه حل های ابتکاری به مبارزه با خفقان اطلاعاتی و خبری رفته ایم.
تیم سازنده تولبار جنبش سبز وابسته به هیچ سازمان، حزب یا گروهی نیست.
در این راه سبز و مقدس دست یاری به سوی همه کنشگران سبزاندیش دراز میکنیم.